المراجع

Through the links below, it is possible to reach a full range of documents and references regarding NETmundial meeting.

 

NETmundial Multistakeholder Statement of Sao Paulo:

https://netmundial.br/2014/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf

 

Draft document for public consultation:

Web interface for public comments: https://document.netmundial.br/

Spreadsheet with all public inputs: https://netmundial.br/2014/wp-content/uploads/2014/05/NETmundial-Comments.xlsx

Executive Secretariat final report on comments: NETmundialPublicConsultation-FinalReport20140421

 

Content contributions:

All received documents: https://content.netmundial.br/docs/contribs

All received documents on .zip file: https://content.netmundial.br/contributions-pdf.zip

Content contributions summary: Content Contribution Summary_1703_final

 

List of participants:

 https://netmundial.br/2014/list-of-participants/

 

Remote participation partners:

https://netmundial.br/2014/remote-participation/

 

NETmundial videos:

https://www.youtube.com/channel/UCubDqUV2N_lzzxT7JFVtilg

 

NETmundial photos:

https://www.flickr.com/people/123520143@N06/

 

Transcriptions of sessions:

Day 1: April 23rd:

NETMundial-23April2014-Opening Ceremony-en

NETMundial-23April2014-Dilma Rousseff Opening Speech-en

NETMundial-23April2014-Welcome Remarks-en

NETMundial-23April2014-Setting NETmundial Goals-en

NETMundial-23April2014-Principles Part 1-en

NETMundial-23April2014-Roadmap Part 1-en

 

Day 2: April 24th:

NETMundial-24April2014-Principles Part 2-en

NETMundial-24April2014-Roadmap Part 2-en

NETMundial-24April2014-Beyond NETmundial Panel 1-en

NETMundial-23April2014-Beyond NETmundial Panel 2-en

NETMundial-24April2014-Closing Session-en

 

Russian Federation statement:

Russian Federation statement